iMPA to internetowy serwis do pro­wa­dzenia urzędowej bazy ewidencji miejscowości, ulic i adresów zgodnie z obowią­zu­ją­cymi przepisami.
Przydatność iMPA jest potwier­dzona przez wiele refe­ren­cji, wysta­wio­nych m.in. przez Urząd Statys­ty­czny w War­sza­wie.
Wszystkie bazy są podłączone do usługi pozwa­la­jącej na lokalizację miejsca na podstawie adresu. Daje to wszystkim użytko­wni­kom prosty sposób korzystania z urzędowej infor­ma­cji adresowej.
Nasze książki do pobrania w formie elektronicznej
Przykładowe mapy gmin
Nasze serwisy


2022-09-16   VII edycja Konferencji w Jachrance już za nami
W dniu 16 września 2022 r. zakończyła się VII Konferencja Techniczna pt. "Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK", podczas której uczestnicy dyskutowali o nowoczesnych metodach automatyzacji pracy zasobu oraz o wykorzystaniu danych i usług w funkcjonowaniu geodezji i obszarów geodezji bliskich.
 

Jak co roku dużo czasu poświęcono problematyce publikacji i udostępniania danych oraz związanych z tym usług sieciowych. Duży nacisk w tym roku położono również na wykorzystanie komunikacji z zewnętrznymi rejestrami w procesie prowadzenia egib i realizacji obsługi prac.

Tegoroczna konferencja rozpoczęła się od warsztatów w zakresie wykorzystania podpisów elektronicznych oraz metod płatności elektronicznych. Podczas warsztatów wszystkie funkcjonalności prezentowane były wyłącznie on-line na wdrożonych systemach lub w środowisku testowym.


Drugiego dnia konferencji zaraz po rozpoczęciu i przywitaniu zaproszonych gości oczekiwanym punktem było ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w plebiscycie użytkowników technologii iGeoMap/ePODGiK na "Najlepszy PODGiK".

I miejsce zdobył powiat wejherowski, II miejsce zdobył powiat wołomiński, natomiast III przypadło  powiatowi mińskiemu.W tym roku również wręczono statuetki Geo-System przyznawane wyróżniającym się podmiotom i osobom. Wyróżnienie otrzymały m.in. powiat piaseczyński za rolę prekursora we wdrażaniu innowacyjnych elementów technologii e-mapa, powiat pruszkowski za przekroczenie liczby 5.000 skoordynowanych narad on-line za pośrednictwem technologii iGeoZUD oraz miasto Chełm za kompleksowe wykorzystanie danych przestrzennych w zarządzaniu jednostką

Pan Janusz Wenta został wyróżniony statuetką Geo-System za otwartość na innowacyjne metody prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 
 
Po oficjalnym wręczeniu nagród laureatom prezentację wygłosił Prezes Geo-System, Zbigniew Malinowski. W swojej prezentacji przybliżył uczestnikom realizację przez spółkę zadań i potrzeb, jakie stawiają przed nowoczesnym oprogramowanie wszystkie segmenty rynku.


Ponadto w drugim dniu konferencji swoje wystąpienia wygłosił również Pan Waldemar Izdebski, którzy przybliżył aktualny stan podejmowanych przez niego badań poprawności ewidencji gruntów prowadzonej w powiatach, podsumował 4 lata swojej działalności jako Główny Geodeta Kraju oraz podzielił się z uczestnikami swoimi wątpliwościami dotyczącymi planowanych zmian w rozporządzeniu ws. egib. 
 
Następnie o automatyzacji komunikacji systemów egib z m.in. organami podatkowymi opowiedział prezes Geo-System Zbigniew Malinowski. Na koniec sesji referatowej Michał Kursa omówił nowe usługi, jakie oferuje Geo-System, tj. automatyczne raporty generowane dla działek. Wiele czasu pomiędzy wystąpieniami poświecono również na dyskusję na tematy dotyczące komunikacji egib z innymi rejestrami. Sporo emocji wzbudziła też dyskusja na temat próby przywrócenia adresów do korespondencji i arkuszy.

Trzeciego dnia zaprezentowano wykorzystanie ogólnodostępnych narzędzi w portalach e-mapa.net, w tym niedawno udostępnione funkcje 3D. Spotkanie zakończono prezentacją wykorzystania rejestrów REGON, CEIDG oraz rejestru geodetów uprawnionych w budowaniu narzędzi kontroli poprawności funkcjonowania podmiotów geodezyjnych zgłaszających prace. Na przykładach pokazano, że zautomatyzowana kontrola, np. czy dany podmiot nie zamknął działalności lub czy wykorzystywany numer uprawnień figuruje w rejestrze geodetów uprawnionych pozwala uniknąć wielu niepotrzebnych problemów.

Konferencja zgromadziła ponad 100 osób, głównie przedstawicieli ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Zapraszamy do przeczytania obszernej relacji udostępnionej przez portal Geoforum.

Zapraszamy do obejrzenia pełnej galerii zdjęć.2022-08-26   Usługa pobierania ATOM - z czym to się je?

W związku z udostępnieniem dla zbiorów APP usługi ATOM (informacja tutaj) postanowiliśmy przybliżyć Państwu czym jest usługa ATOM i w jaki spełnia postawione przed usługą pobierania wymogi formalne i techniczne.

Usługa ATOM jest usługą służącą do pobierania predefiniowanych zestawów (lub elementów zestawów) danych, bez potrzeby definiowania parametrów zbiorów przez użytkownika. Predefiniowany zestaw danych lub wcześniej wydzielona część zestawu danych jest pobierana w całości bez możliwości zmiany zawartości, kodowania czy układu współrzędnych.1

ATOM to międzynarodowy standard udostępniania danych przestrzennych w Internecie. Szczegółowe informacje na temat profilu usług ATOM dostępne są na stronach Komisji Europejskiej w dokumencie Technical_Guidance_Download_Services_v3.1.pdf.
Dokument ten wymienia standard ATOM na równi ze standardem WFS jako jedną z dwóch możliwych implementacji usługi pobierania w rozumieniu przepisów o INSPIRE.

Zgodnie z Art. 9. 1. ppkt 3) ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej  (która jest implementacją przepisów INSPIRE na grunt prawa krajowego) usługi pobierania umożliwiają "pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów". Usługa ATOM umożliwia pobieranie zbioru danych (w tym przypadku zbioru danych APP), tak więc jak najbardziej zapewnia zgodność z ustawą o IIP.

Ponadto uruchomiona usługa ATOM dla zbiorów APP zwraca dane w postaci dokumentu elektronicznego GML zgodnego ze schematem aplikacyjnym GML (par. 7. pkt 1. rozporządzenia w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego), a zakres zwracanych informacji obejmuje:
 • akt planowania przestrzennego
 • rysunek aktu planowania przestrzennego
 • dokument powiązany z aktem planowania przestrzennego
(tj. par. 3 pkt. 2. ppkt. 1, 2 i 3) - co spełnia wymogi przywołanego rozporządzenia.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej usługa pobierania ATOM dla APP jest poprawnie ujawniona w Ewidencji Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych prowadzonej przez GUGiK.

W toku wcześniejszych publikacji informowaliśmy o wezwaniach do usunięcia naruszenia prawa lub skargach do WSA dotyczących właśnie usług pobierania. Osoba skarżąca podnosiła problem braku elementów typu "rysunek aktu planowania" oraz "dokument powiązany z aktem planowania", a także niezgodności ze schematem aplikacyjnym GML usługi WFS (co było zwykłą manipulacją - wyjaśnienia w tym zakresie wielokrotnie zamieszczaliśmy na blogu).
 
Usługa ATOM dla APP zwraca plik zgodny ze schematem i zawierający wszystkie wymagane w rozporządzeniu elementy, dlatego pojawiające się twierdzenia w różnych pismach o niespełnianiu przez usługę ATOM odpowiednich przepisów jest po prostu fałszywe (a dodatkowo nie jest poparte żadnymi wyjaśnieniami ani argumentami, co ponownie każe się zastanowić nad intencjami oraz poziomem wiedzy merytorycznej osoby skarżącej).

O faktycznej poprawności usługi i udostepnianego w niej zbioru APP można się przekonać samodzielnie przy pomocy dowolnej przeglądarki ATOM jak np. narzędzie https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/atomExplorer udostępniane przez GUGiK (lub wtyczka INSPIRE Atom Client dla programu QGIS).

Opis korzystania z usługi ATOM w narzędziu GUGiK:
 • adres usługi ATOM dla zbiorów APP to https://mpzp.igeomap.pl/atom
 • adres ten należy wkleić w polu Feed URL i kliknąć Otwórz Feed
 • po dodaniu adresu usługi wyświetlona zostanie lista dostępnych gmin  (rys. 1)
 • po wybraniu gminy (np. Chociwel) należy przyciskiem pobrać informacje o dostępnych paczkach danych
 • w kolejnym kroku należy kliknąć przycisk Pobierz plik, co spowoduje zapisanie pliku w formacie GML  (rys. 2)
 • pobrany na dysk plik można następnie zwalidować przy pomocy opcji zbiór danych APP w oficjalnym walidatorze APP udostępnionym na stronie rządowej https://aplikacje.gov.pl/app/gov_xml_validator/ (rys. 3)
rys. 1 rys. 2 rys. 3


[1] https://www.geoportal.gov.pl/usluga-pobierania-atom
2022-08-18   Dalsze działania pewnej pracowni urbanistycznej piszącej do gmin

W nawiązaniu do wcześniejszych informacji  dotyczących wezwań lub ponownych wezwań do usunięcia naruszenia prawa osoba składająca te wnioski w niektórych przypadkach kieruje "Skargi do WSA" za pośrednictwem gminy.

Treść merytoryczna skarg nieco się różni, ale główny zarzut niezależnie od terminów i treści odpowiedzi dotyczy cały czas kwestii udostępniania zbioru GML APP:

Wraz ze skargą skarżący załącza często wezwania i odpowiedzi na wezwania, których udzieliła gmina zgodnie z wyjaśnieniami we wcześniejszych postach: wpis 1 i wpis 2.

Komentarz:

1) Wójt/Burmistrz w żadnej z odpowiedzi nie potwierdza naruszenia prawa, a wyjaśnia jakie możliwości techniczne ma usługa pobierania w standardzie WFS w kontekście wskazanych przepisów o czym skarżący doskonale wie. Zatem treść skargi i uzasadnienie leża jedynie w zakresie domysłów skarżącego. Podobna wartość prawną ma załączana opinia informatyczna. Dodatkowo już w pierwszej odpowiedzi wnioskodawca otrzymał wskazanie, gdzie znajdzie kompletny zbiór APP.

Mając jednak na względzie celowe świadome działanie wnioskodawcy podjęto decyzję o uruchomieniu dodatkowej usługi pobierania w standardzie ATOM. Tutaj skarżący nie ma podstaw do zarzucenia uchybień. Znalazł jednak inny powód do zaczepienia, gdyż wskazuje, że usługa ATOM nie figuruje w EZiUDP. Informujemy, że aktualizacja dodająca usługę ATOM do EZiUDP na podstawie posiadanych upoważnień została przekazana do GUGIK w dniu 4 sierpnia 2022r. Adresy są już widoczne, być może wynika to z liczności przekazanych zmian, które dotyczą znacznej części gmin. W tym wypadku ani gmina, ani firma Geo-System nie ma wpływu na czas aktualizacji EZiUDP po zgłoszeniu zmian.

Uwaga: jeśli dla Państwa jednostki nie widzicie w https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp wpisu z usługą ATOM jak niżej:

prosimy o kontakt z naszą firmą celem wyjaśnienia sytuacji.

Powtarzają się też sytuacje, gdzie skarżący wskazuje gminom jako wzór wadliwe rozwiązanie dostarczone kilku gminom, w którym usługa WFS zwraca obiekty:

 • app:RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego,
 • app:DokumentFormalny (dokumentUchwalajacy).

Nic bardziej mylnego! Wymienione wyżej rozwiązanie jest niezgodne z prawem, gdyż udostępniany GML nie jest zgodny ze schematem - jest to zrzut analogiczny w zakresie podstaw prawnych,  które przytacza wnioskodawca. Wyżej wymienione obiekty zgodnie ze schematem aplikacyjnym GML APP nie mogą mieć reprezentacji geometrycznej! Zbliżony temat był już przedmiotem analizy w czerwcu w sekcji 4. przykład z życia - tutaj.

2) Sugerujemy wstrzemięźliwe zachowanie jeśli chodzi o przygotowanie odpowiedzi. Jeśli skarga dotyczy cały czas udostępnienia zbioru GML APP poprzez usługę pobierania to w zakresie odpowiedzi merytorycznej właściwe jest wykorzystanie poniższego fragmentu:

W odpowiedzi na skargę informujemy, że wójt/burmistrz prawidłowo wykonuje powierzone prawem obowiązki i nie ma miejsce naruszenie przepisów prawa. Zbiór GML APP zgodny ze schematem aplikacyjnym udostępniany jest poprzez usługę pobierania ATOM dostępną pod adresem: https://mpzp.igeomap.pl/atom/. 

Adres usługi jest zgodnie z przepisami prawa ujawniony w Ewidencji Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych.

Usługa ATOM to międzynarodowy standard udostępniania danych przestrzennych w Internecie. Szczegółowe informacje na temat profilu usług ATOM dostępne są w dokumencie Technical Guidance for the implementation of INSPIRE Download Services pod adresem: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Network_Services/Technical_Guidance_Download_Services_v3.1.pdf.

Jednym z popularnych programów do wykorzystanie tej usługi jest m.in aplikacja GUGIK: https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/atomExplorer/ umożliwiająca wczytanie usługi i pobranie zbioru dla naszej jednostki."

uwaga, niektóre skargi zawierają jeszcze element dotyczący legendy, wtedy należy również wykorzystać:

Informuję, że w usłudze przeglądania działa poprawnie zapytanie GetLegendGraphics dla wybranych warstw podanych w GetCapabilities usługi. Ponadto usługa prezentuje m.in. rysunki planów miejscowych, dla których istnieją indywidualne legendy. Legendy te są dla Państwa dostępne w usłudze  w ramach warstwy AktPlanowaniaPrzestrzennego.MPZP lub bezpośrednio w zbiorach GML APP"

Jeśli w Państwa skardze występują inne elementy należy je przeanalizować, aby odpowiedź również je uwzględniała.


2022-07-29   Problematyka ponownego wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

Uwaga: poniższa odpowiedź dotyczy obecnie zarówno "wezwań do usunięcia naruszenia" jak też "ponownych wezwań do usunięcia naruszenia".

W związku z kierowanym do gmin pismem o tytule "Ponowne wezwanie do usunięcia naruszenia prawa" o treści:

"W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia XX.XX.2022 r. na moje Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa z dnia YY.YY.2022 r., bardzo dziękuję za uczciwe potwierdzenie przez Pana faktu, że obiekty „app:RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego” oraz „app:DokumentFormalny (dokumentUchwalajacy)”, nie mają reprezentacji przestrzennej i nie mogą być udostępniane wprost poprzez usługę pobierania.

Oznacza to jednak w sposób oczywisty, że w ten sposób łamane są przepisy:
§ 3 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 oraz pkt 2.2 i pkt 2.3 załącznika nr 1,
a także § 7 pkt 1 w zw. § 3 ust.3 pkt 2,
rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1916) w zw. z art. 67a-67c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 9 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 214), a moje wezwanie pozostaje tym bardziej aktualne."

Odpowiedzi na pierwsze wezwanie udzielili Państwo zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Powyższe pismo jest bezprzedmiotowe. Ze względu jednak na brak precyzji przepisów prawa można jak widać naciągać przepisy i bezkarnie straszyć jednostki samorządu terytorialnego.

Informujemy, że w celu zapobieżenia niepotrzebnym krokom przygotowaliśmy bezpłatnie w ramach posiadanego już przez Państwa oprogramowania alternatywną usługę pobierania według specyfikacji ATOM. Jest to międzynarodowy standard udostępniania danych przestrzennych w Internecie. Szczegółowe informacje na temat profilu usług ATOM dostępne są w dokumencie Technical Guidance for the implementation of INSPIRE Download Services pod adresem: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Network_Services/Technical_Guidance_Download_Services_v3.1.pdf.

Proponujemy na "wezwanie" lub "ponowne wezwanie" odpowiedzieć krótko:

"Dziękujemy za kontakt i uwagi. W odpowiedzi na pismo udostępniamy nasze zbiory zagospodarowania przestrzennego poprzez usługę pobierania ATOM dostępną pod adresem: https://mpzp.igeomap.pl/atom/. Jednym z popularnych programów do wykorzystanie tej usługi jest m.in aplikacja GUGIK: https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/atomExplorer/ umożliwiająca wczytanie usługi i pobranie zbioru dla naszej jednostki."

 

 

Jeśli w ramach uzupełnienia wiedzy są Państwo ciekawi, dlaczego usługa WFS (wymyślona do realizacji konkretnych celów) nie posiada możliwości zwrócenia pliku GML zgodnego ze schematem opisanym w rozporządzeniu, zapraszam do dalszej lektury.

WYJAŚNIENIE: 

Informujemy, że  zarzuty merytoryczne są bezpodstawne. Schemat dokumentu elektronicznego GML APP wskazany w par 3 ww. rozporządzenia MPRiT przewiduje dla każdego aktu trzy elementy:

 • app:AktPlanowaniaPrzestrzennego,
 • app:RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego,
 • app:DokumentFormalny (dokumentUchwalajacy).

przy czym tylko pierwszy z nich, tj. app:AktPlanowaniaPrzestrzennego ma reprezentację przestrzenną (geometrię). Dwa pozostałe są obiektami abstrakcyjnymi związanymi z APP, ale bez własnej geometrii. Jeśli ktokolwiek doda do nich geometrię, to wtedy zdecydowanie złamie prawo tworząc zbiór niezgodny ze schematem.

Skarżący w sposób nieprawidłowy łączy wymóg zapewnienia  udostępnienie zbioru w postaci dokumentu elektronicznego GML APP (zgodnego ze schematem) wynikający z par 7 ust 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1916) z wymogiem udostępnianiem zbiorów poprzez usługi pobierania co z kolei wynika art 9 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 214). Wyłączenia wskazane w ustawie mają nadrzędną rolę, ze względu na różną rangę tych aktów prawnych.

Są to dwie różne sprawy. To, że w obu przypadkach odpowiedzią może być plik w strukturze GML, nie znaczy, że jest to wykonalne w każdej sytuacji. Ustawodawca doskonale o tym wie od 2010 roku.

Należy przypomnieć, że zgodnie z art 3 ust. 10 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 214) usługa pobierania jest usługą danych przestrzennych, czyli usługą będącą operacjami, które mogą być wykonywane przy użyciu oprogramowania komputerowego na danych zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych.

Jednocześnie gmina ma obowiązek zgodnie z art 9 ust 1 pkt 3 do tworzenia i obsługiwania, w zakresie swojej właściwości, sieci usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych, w tym usługi pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów;

Usługa pobierania WFS służy więc do serwowania danych przestrzennych, czyli takich, które posiadają element przestrzenny. Zgodnie z brzmieniem ww. art 9 ust 1 pkt 3 ustawy elementy zbioru takie jak: app:RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego i app:DokumentFormalny (dokumentUchwalajacy) nie posiadając geometrii nie będą przez taką usługę udostępniane.

Nie jest więc prawdą, że gmina utrudnia dostęp do zbiorów danych z zakresu zagospodarowania przestrzennego, gdyż w odpowiedzi gmina wskazała skarżącemu bezpośrednio dostęp do pełnego dokumenty elektronicznego stanowiącego zbiór danych przestrzennych zgodnie z par 7 ust 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1916)

Ta kwestia była już wyczerpująco wyjaśniana w jednej z publikacji na blogu (tutaj) oraz w artykule w miesięczniku GEODETA (tutaj).
2022-07-15   Kontynuacja nękania gmin, tym razem wezwaniami do usunięcia naruszenia prawa

[aktualizacja 4.08.022] Uwaga, niezależnie czy jest to pierwsze wezwanie czy też ponowne wezwanie, sugerujemy na chwile obecną skorzystać z jednej odpowiedzi dostępnej tutaj: Nowy wpis

W związku z powyższym treść niniejszego wpisu ma już charakter archiwalny

[aktualizacja 22.07.2022]  Artykuł z miesięcznika GEODETA jest już dostępny tutaj

W związku z kolejną falą nękania gmin poprzez wysłanie tzw. "wezwań do usunięcia naruszenia prawa" wyodrębnić można dwa "żądania":

 1. dostępu do zbioru danych przestrzennych miejscowych planów gminy X (MPZP) zawierających obecnie niedostępne obiekty przestrzenne rysunku aktu planowania przestrzennego oraz dokumentu powiązanego z aktem planowania przestrzennego obejmującego elementy przewidziane wskazanymi powyżej przepisami oraz w sposób zgodny ze schematem aplikacyjnym GML
 2. wyświetlania objaśnień symboli kartograficznych poprzez usługę przeglądania (a nie w innych trybach np. jako załącznik typu raster).

Niezależnie od technologii przechowywania planów (wektorowej iGeoPlan czy rastrowej iMPZP) sugerujemy zastanowić się, czy tego rodzaju wezwania realizowane przez firmę komercyjną, powołujące się na "opinie" nie mające żadnej wartości prawnej i sugerujące wyimaginowane straty przedsiębiorstwa powinny być w ogóle rozpatrywane inaczej niż jako nękanie, wywieranie wpływu lub zakamuflowane oferty handlowe.

Natomiast od strony stricte merytorycznej powinno się udzielić odpowiedzi:

"W nawiązaniu do pisma z dnia .... niniejszym informuję, że:

1) dostęp do wnioskowanego zbioru danych przestrzennych miejscowych planów naszej jednostki jest zapewniony poprzez wskazaną w Ewidencji Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych usługę pobierania dla zbioru "Zbiór danych przestrzennych dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego". Informuję, że w warstwie ms:AktPlanowaniaPrzestrzennego.MPZP znajdują się treści pozwalające na uzyskanie pełnej informacji o poszczególnych APP, w tym bezpośrednio treść dokumentu GML APP. Przypominam przy tym, że art 9.1 3) ustawy o IIP z dnia 4 marca 2010r. stanowi: "3) pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów" co ma zastosowanie w przypadku wskazanych obiektów "app:RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego" oraz "app:DokumentFormalny (dokumentUchwalajacy)" które nie mają reprezentacji przestrzennej i nie mogą być udostępnione wprost poprzez usługę pobierania. 

Niezależnie od tego zachęcamy do skorzystania z pełnego zbioru APP, który jest udostępniony do pobrania na naszym portalu mapowym (tutaj proszę wstawić adres e-mapa.net) po pozycją "Wykaz MPZP"

2) Informuję, że w usłudze przeglądania działa poprawnie zapytanie GetLegendGraphics dla wybranych warstw podanych w GetCapabilities usługi. Ponadto usługa prezentuje m.in. rysunki planów miejscowych, dla których istnieją indywidualne legendy. Legendy te są dla Państwa dostępne w usłudze  w ramach warstwy AktPlanowaniaPrzestrzennego.MPZP lub bezpośrednio w zbiorach GML APP"

Zarówno pierwszy jak i drugi punkt tego wezwania został wyczerpująco opisany w naszych poprzednich wpisach na blogu (m.in.: tutaj) oraz w artykule (tutaj) w lipcowym wydaniu miesięczniku GEODETA, zainteresowane osoby zachęcamy do pogłębienia wiedzy w tym zakresie. 
© 2010-2022 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.