iMPA to internetowy serwis do pro­wa­dzenia urzędowej bazy ewidencji miejscowości, ulic i adresów zgodnie z obowią­zu­ją­cymi przepisami.
Przydatność iMPA jest potwier­dzona przez wiele refe­ren­cji, wysta­wio­nych m.in. przez Urząd Statys­ty­czny w War­sza­wie.
Wszystkie bazy są podłączone do usługi pozwa­la­jącej na lokalizację miejsca na podstawie adresu. Daje to wszystkim użytko­wni­kom prosty sposób korzystania z urzędowej infor­ma­cji adresowej.
Nasze książki do pobrania w formie elektronicznej
Przykładowe mapy gmin
Nasze serwisy


2023-01-05   Widoczność danych adresowych w zewnętrznych portalach mapowych (np. Google Maps)

Często pytają Państwo, a także otrzymują zapytania od mieszkańców, co zrobić w sytuacji, gdy w zewnętrznych portalach mapowych (np. Google Maps) oraz nawigacjach samochodowych brakuje aktualnych danych adresowych. W związku z tym, postaramy się przybliżyć ten temat i wyjaśnić co dzieje się z punktami adresowymi oraz ulicami po wprowadzeniu do ewidencji oraz w jaki sposób migrują pomiędzy bazami. 

Ewidencja miejscowości, ulic i adresów, zgodnie z prawem geodezyjnym i kartograficznym, jest prowadzona w systemie teleinformatycznym. Daje to możliwość sprawnej integracji ze zbiorami i usługami innych instytucji. Dane dotyczące numeracji adresowej po wprowadzeniu do programu, z którego korzysta gmina, trafiają zgodnie z wymogami prawnymi do Państwowego Rejestru Granic (PRG). Schemat przekazywania danych można przedstawić w następujący sposób:

PRG to rejestr prowadzony na podstawie rozporządzenia z 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju. Zawiera dane dotyczące jednostek terytorialnego podziału kraju oraz jest miejscem gromadzenia adresów i ich lokalizacji przestrzennej. Z baz gminnych wykonywane są cykliczne zasilenia bazy PRG danymi adresowymi, które później są wykorzystywane do realizacji różnych zadań na poziomie krajowym. Dodatkowo, zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, informacja o utworzeniu nowych obiektów przekazywana jest także do właściwego dla gminy Urzędu Statystycznego. 

W tym momencie obowiązki dotyczące przekazywania danych, które spoczywają na gminie, są spełnione. Dane adresowe pojawią się w:

  • gminnym portalu mapowym - bezpośrednio po dodaniu;
  • powiatowym portalu mapowym - po zasileniu PRG;
  • krajowym Geoportalu - po zasileniu PRG;
  • Google Maps, nawigacjach, innych portalach mapowych - tylko i wyłącznie w momencie aktualizacji danych przez podmiot będąc właścicielem serwisu mapowego.

Problemy mogą pojawić się w przypadku ostatniego punktu. Chociaż dane z PRG są powszechnie dostępne (bez opłat) i mogą być swobodnie wykorzystywane do aktualizacji portali mapowych, to częstotliwość z jaką będzie to wykonywane zależy wyłącznie od właściciela danego serwisu. 

Co więc zrobić z brakującymi danymi? Jedyną dostępną możliwością jest zgłaszanie uwag poprzez serwisy, w których zauważono błąd - będzie to znak, że dane wymagają aktualizacji. Na przykładzie Google Maps mechanizm zgłaszania uwag wygląda następująco: po odszukaniu błędnej lokalizacji, w prawym dolnym rogu należy wybrać opcję “Prześlij opinię”.

Następnie wybrać "Nieprawidłowa lokalizacja pinezki lub nieprawidłowy adres" i wskazać poprawne dane.

Następnie pozostaje poczekać na wprowadzenie zmian. Jak informuje operator, może potrwać to do kilku dni. W przypadku innych serwisów procedura może wyglądać inaczej. Czasem tez operator/właściciel np. nawigacji samochodowej pobiera dane z PRG w cyklach miesięcznych, półrocznych, a nawet rocznych, więc nowe adresy mogą pojawiać się tam ze znacznym opóźnieniem
2023-01-04   Podsumowanie wdrożeń technologii e-Gmina w 2022 roku

Początek nowego roku pozwala na podsumowanie ubiegłorocznych wdrożeń i rozwoju technologii e-Gmina, z której korzysta ponad połowa gmin w Polsce. Jedno z ostatnich wdrożeń zostało wykonane w Urzędzie Gminy Tarczyn. W ramach implementacji został utworzony portal mapowy tarczyn.e-mapa.net. Geoportal posiada moduł iGeoPlan służący do obsługi miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (m.in. generowanie wypisów i wyrysów),  a wszystkie plany zostały zwektoryzowane i przeniesione do bazy danych.


Jest to jeden z 40 samorządów, które w 2022 roku wykonały publikację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zaawansowanej postaci wektorowej. 29 gmin uruchomiło natomiast moduł iMPZP publikujący plany w formie rastrowej. Na koniec roku ponad 1200 gmin miało zinformatyzowane plany miejscowe wraz z uruchomioną publikacją usług sieciowych. W 2022 roku gminy opublikowały 1245 nowych planów, z czego 586 zostało zwektoryzowanych, a aktualna sumaryczna liczba planów miejscowych opublikowanych we wszystkich portalach to 27 694. Mapa lokalizująca wdrożenia w gminach z podziałem na wersje wektorowe i rastrowe prezentowana jest poniżej:

Ostatni rok to również nowe obowiązki dotyczące wymogu podpisywania zbiorów MPZP i SUIKZP. Problematyka tworzenia i udostępniania zbiorów/plików APP obejmuje również ich walidację. W przygotowanym przez nas serwisie e-mapa.net/app zwalidowano w ub. roku ponad 10 000 plików GML.

Warto podkreślić, że stale rośnie również grono użytkowników aplikacji iMPA (Internetowy Manager Punktów Adresowych) - w ub. roku dołączyły do niego 23 gminy. Wzrost wykorzystania systemu widac też po statystykach zasileń rejestru PRG. W 2022 roku zostało wykonanych 47 580 zasileń dla 1538 gmin, w trakcie których dodano lub zmieniono 766 794 punktów adresowych. Wyrażamy zadowolenie, że nasza aplikacja od lat cieszy się największą popularnością na rynku i stałym zaufaniem użytkowników. 

Globalny wzrost wykorzystania naszego oprogramowania widać również po statystykach dotyczących obsługi zgłoszeń w zakresie wsparcia i pomocy technicznej (m.in. wprowadzenia nowych planów, propozycji nowych funkcjonalności, pytań i zgłoszeń problemów), których w roku 2022 było 18 590, co stanowi wzrost o ponad 45% w stosunku do 2021.
Dużą część zgłoszeń stanowiła korespondencja w sprawie opisywanych już wielokrotnie na blogu pism, skarg i wniosków dot. udostępniania danych przestrzennych.

Na sam koniec pragniemy przypomnieć nowe funkcje i modyfikacje w portalach mapowych oraz modułach dziedzinowych, które zostały wprowadzone na przestrzeni ostatniego roku:
2022-12-23   Życzenia Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

 

Szanowni Państwo

Wszystkim naszym klientom i użytkownikom naszych usług pragniemy złożyć serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności, rodzinnych chwil i odrobiny wytchnienia na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia.

Zespół Geo-System Sp z.o.o.
2022-11-25   Aktualna problematyka numeracji porządkowej budynków i lokali

Tematem, który często budzi Państwa wątpliwości, jest numeracja lokali oraz nadawanie kolejnych numerów porządkowych na budynek. Pojawiają się różne próby rozwiązania tego problemu, m.in. poprzez wprowadzanie oznaczeń ze znakami specjalnymi, takimi jak ukośniki i myślniki. Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu oraz przeanalizujmy możliwe rozwiązania.

Jakim obiektom nadajemy numery? 

W celu ustalenia przedmiotu nadania numeru porządkowego, obowiązujące Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, odsyła nas do Prawa geodezyjnego i kartograficznego:

art. 2

8) obiekt – budynki, o których mowa w art. 47a ust. 4 pkt 5 lit. a ustawy, oraz inne obiekty, o których mowa w art. 47a ust. 4a ustawy, którym nadaje się numery porządkowe;
9) numer porządkowy – unikalny numer nadany obiektowi
, związany z ulicą lub placem znajdującymi się w danej miejscowości, a jeżeli w miejscowości nie nadaje się nazw ulicom i placom, numer określony unikalnie w obszarze danej miejscowości;

Sięgając do przywołanych zapisów, możemy ustalić, że ewidencja miejscowości, ulic i adresów zawiera dane adresowe określające:

art. 47a ust. 4 pkt 5 lit. a

Numery porządkowe budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania.

oraz

art. 47a. ust. 4a

Ewidencja miejscowości, ulic i adresów, oprócz danych wymienionych w ust. 4, może zawierać także dane adresowe dotyczące obiektów, takich jak: parkingi, garaże, wjazdy i wejścia do parków, ogrodów oraz innych miejsc zorganizowanego wypoczynku lub działalności gospodarczej.

W związku z powyższym, numery porządkowe nadajemy dla budynków (wybudowanych, w trakcie budowy lub prognozowanych do wybudowania) oraz innych obiektów, jeśli jest taka potrzeba.

Kiedy nadać kolejny numer dla budynku?

Skoro numer porządkowy nadajemy dla budynku, to co do zasady należy przyjąć, że jeden budynek powinien mieć przyporządkowany w ewidencji jeden numer, niezależnie od liczby gospodarstw domowych zamieszkujących pod danym adresem. Rozporządzenie przewiduje tylko jeden wyjątek:

art. 6 ust. 5

W przypadku obiektów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch lub więcej ulic, posiadających odrębne wejścia od strony sąsiadujących z nimi ulic, albo gdy obiekt położony przy jednej ulicy posiada więcej niż jedno wejście główne, obiektom tym może być nadanych wiele numerów porządkowych, związanych ze wszystkimi głównymi wejściami do obiektu.

Należy zwrócić uwagę na zapis “obiekt położony przy jednej ulicy”. Zgodnie z definicją z rozporządzenia, jako ulicę rozumiemy: “ulice i inne ciągi komunikacyjne, w szczególności aleje, bulwary, szosy i drogi, którym nadano nazwę”. Oznacza to, że tylko w przypadku miejscowości z nadanymi nazwami ulic, dla budynku który posiada więcej niż jedno wejście główne, można nadać kolejne numery porządkowe (np. dodając do oznaczenia liczbowego kolejne wielkie litery, z zastrzeżeniem wyłączeń z rozporządzenia).

Co w pozostałych przypadkach?

Jeżeli pod jednym adresem zamieszkuje więcej gospodarstw domowych, w oddzielnych lokalach, to właściciel może dokonać wyodrębnienia lokali oraz ich numeracji. Należy jednak pamiętać, że numery lokali nie są przedmiotem ewidencji miejscowości, ulic i adresów, a ich nadawanie i numeracja nie należy do kompetencji gminy. Na podstawie uzyskanego w starostwie zaświadczenia o samodzielności lokalu, można dokonać oznaczenia w akcie notarialnym poszczególnych lokali jako numer budynku nadany przez gminę oraz ustalony numer lokalu.

Źródło problemu

Zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym powodowały, że w przypadku kilku gospodarstw zamieszkujących pod jednym adresem, nawet w przypadku posiadania osobnych pieców, można było otrzymać tylko jedno dofinansowanie:

art. 2

3a. W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
3b. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

W związku z tym, do urzędów gmin w ostatnim czasie wpłynęło wiele wniosków o nadanie kolejnych numerów porządkowych na jeden budynek. Zmiany w zakresie kryteriów przyznawania dodatku wprowadziła ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Artykuł 26 wprowadza we wcześniej przywołanej ustawie o dodatku węglowym dodatkowe ustępy w art. 2:

art. 26

3c. W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, nie stosuje się ust. 3a i 3b do gospodarstwa domowego, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła.
3d. W przypadku, o którym mowa w ust. 3c, gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego sporządza się notatkę służbową. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji, bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.
3e. W przypadku gdy w lokalu, o którym mowa w ust. 3d, zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących w tym lokalu.

Jak postępować w przypadku wniosku o nadanie kolejnego numeru porządkowego na budynek, który ma już adres? 

W przypadku spełnienia wymogów rozporządzenia, tj. nadanych nazw ulic w miejscowości oraz odrębnych wejść do budynku można nadać kolejny numer. W pozostałych przypadkach nie ma do tego podstaw prawnych. Jeżeli właściciel potrzebuje dalszego podziału, to we własnym zakresie powinien dokonać wyodrębnienia i numeracji lokali.
Jeżeli przyczyną złożenia wniosku jest uzyskanie możliwości otrzymania dodatku węglowego, to gdy nadanie kolejnego numeru nie jest zasadne, należy przeprowadzić wywiad środowiskowy i po stwierdzeniu, że pod danym adresem faktycznie znajdują się odrębne lokale można przyznać dodatek.
2022-11-23   Informacja o funkcja budynku na podstawie bazy BDOT10k w internetowym Managerze Punktów Adresowych

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w Internetowym Managerze Punktów Adresowych pojawiła się możliwość odczytania przeznaczenia budynku powiązanego z punktem adresowym w Bazie Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k). Dzięki temu możliwe jest zarówno indywidualna analiza poszczególnych adresów jak też generowanie zestawień i statystyk.

BDOT10k jest wektorową, jednolitą dla całego kraju bazą, która zawiera informacje o lokalizacji przestrzennej obiektów topograficznych, takich jak budynki, sieć komunikacyjna i wodna, wraz z ich charakterystyką w postaci atrybutów. Zbiory obejmują obszary powiatów i są aktualizowane na podstawie rejestrów publicznych, m.in. ewidencji gruntów i budynków, państwowego rejestru granic, a także zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz innych materiałów źródłowych.

W zakresie budynków możemy wyróżnić następujące obiekty:

KodNazwa obiektu
BUBD01budynki mieszkalne jednorodzinne
BUBD02budynki o dwóch mieszkaniach
BUBD03budynki o trzech i więcej mieszkaniach
BUBD04budynki zbiorowego zamieszkania
BUBD05budynki hoteli
BUBD06budynki zakwaterowania turystycznego, pozostałe
BUBD07budynki biurowe
BUBD08budynki handlowo-usługowe
BUBD09budynki łączności, dworców i terminali
BUBD10budynki garaży
BUBD11budynki przemysłowe
BUBD12zbiorniki, silosy i budynki magazynowe
BUBD13ogólnodostępne obiekty kulturalne
BUBD14budynki muzeów i bibliotek
BUBD15budynki szkół i instytucji badawczych
BUBD16budynki szpitali i zakładów opieki medycznej
BUBD17budynki kultury fizycznej
BUBD18budynki gospodarstw rolnych
BUBD19budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych
BUBD20obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objęte indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchome, archeologiczne dobra kultury
BUBD21pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej nie wymienione

Dotychczas w iMPA możliwe było wyświetlenie warstwy Budynki BDOT10K, prezentującej graficznie przeznaczenie budynków, oraz odczytanie szczegółów obiektu poprzez narzędzie Informacje

Obecnie mają Państwo możliwość wygodnego odczytania dwóch dodatkowych informacji:

  • Funkcji budynku w BDOT10K,
  • Klasyfikacji budynków według Kodów Środków Trwałych (na podstawie rozporządzenia Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych).

Dostęp do tych danych można uzyskać na dwa sposoby:

1. Dla pojedynczego punktu adresowego - po zaznaczeniu na mapie wybranego punktu, w tabeli Szczegóły punktu adresowego należy rozwinąć opcję Pozostałe parametry i odszukać odpowiednią pozycję.

2. Dla wybranego zakresu punków - w zakładce Rejestr punktów, w Filtrach należy wyszukać wybrane punkty, np. adresy z jednej miejscowości czy znajdujące się przy konkretnej ulicy, a następnie wybrać Export do excela. W dostępnych kolumnach należy zaznaczyć pola Kod KŚT oraz Funkcja budynku w BDOT10k i wygenerować raport. 

Dzięki zapisaniu danych do pliku Excela, można uzyskać dodatkowe możliwości analityczne, np. filtrowanie i grupowanie obiektów, a także możliwość sporządzania zestawień i wykresów. Poprzez filtrowanie w łatwy sposób można sprawdzić, np. liczbę punktów adresowych znajdujących się na budynkach mieszkalnych. Należy zwrócić uwagę, że informacja o funkcji jest dostępna tylko dla punktów adresowych, których etykieta znajduje się na budynku lub bardzo blisko obrysu budynku. W sytuacji gdy zauważymy, że etykieta jest wstawiona w innym miejscu, należy ją przesunąć poprzez opcję Edytuj punkt. W związku z tym, uzyskane informacje należy traktować jako materiał analityczny o charakterze pomocnicznym.

© 2010-2023 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.